2016-2021 metų kūrybinių veiklų ataskaita

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS VILNIAUS BENDRIJA
VILNIAUS KRAŠTO TAUTODAILININKŲ - MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA
ATASKAITINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA
2016-2021 metų KŪRYBINIŲ VEIKLŲ ATASKAITA

     Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija ir Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija ir įstatymais. Bendrija yra juridinis asmuo, turi savo anspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas, yra paramos gavėjai ir turi teisę vykdyti visą Lietuvos Respublikos neuždraustą organizacinę veiklą.
Sutinkamai su bendrijos įstatais, ataskaitinė – rinkiminė konferencija kviečiama kas penkeri metai. Atstovavimo kvotą nustato bendrijos valdybos sprendimas. 1 žmogus atsovauja – 5 asmenis.
2016 – 2021 m., visuomeniniais pagrindais LTS bendrijos veiklai vadovavo 9, Meno kūrėjų bendrijai – 5 nariai įskaitant etatinę, ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje išrinktą pirmininke Ramutę Kraujalienę. Revizijos komisija – iš trijų asmenų, pirmininkė – Jolanta Tamulienė (LTS) , pirmininkė – V.Guršnienė (Meno kūrėjų). Įvyko 20 valdybos posėdžių.
Bendrijoje dirba 2 etatiniai darbuotojai.

2022 m. sausio 1 dienai LTS VB skaitosi 280 narių. Per ataskaitinį laikotarpį  LTS priimta 112 narių. Mirė 15. 4 buvę nariai išėjo į kitą organizaciją.
Meno kūrėjų bendrijoje – 114 narių. Per ataskaitinį laikotarpį  VKTMKB priimta 27 nariai. Mirė 10 Į kitą organizaciją išėjo 2 nariai. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija ir Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija (VKTMKB), sukaupusi ilgametę patirtį saugojant, plėtojant, viešinant tautodailę, tradicinius amatus, per ataskaitinį laikotarpį  (ir ne tik) savo veikla ir kūrybine programa įgyvendina šiuos tikslus:                                                                                                                                  

 • Skatina tautodailės meno kūrėjų bendradarbiavimą, bendras iniciatyvas ir projektus su muziejais, kultūros centarais, amatų centrais, švietimo įstaigomis ir kt. organizuoja parodas ir renginius, kurie stiprina Lietuvos paveldo saugojimą, populiarinimą ir aktualizavimą Lietuvos visuomenėje;
 • Sudaro sąlygas tautodailės bendruomenei tobulėti, dalintis gerąją patirtimi, dalyvauti švietimo renginiuose, mokymuose ir projektuose, kurie orientuoti į jų kompetencijų plėtrą;
 • Stiprina Lietuvos ir jos tautodailės meno įvaizdį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje,  bendradarbiaujant ir rengiant bendrus projektus su Lietuvos diaspora, siekiant puoselėti Lietuvos išeivijos tautinį identitetą.

                                                                                                                                                                                    
    LTS Vilniaus bendrija ir VKTMKB suformavo efektyvią, bendradarbiavimo principais pagrįstą organizacinę struktūrą, apimančią skirtingų žanrų tautodailės kūrėjus iš Vilniaus ir Utenos  regionų. Taip pat pavienių narių iš Kauno miesto, Druskininkų savivaldybės, Alytaus, Tauragės, Pasvalio, Kėdainių, Tauragės, Panevėžio rajonų. Institucinis bendradarbiavimas su jau minėtomis organizacijomis ir  savivaldybėmis,  padeda įgyvendinti bendrijos  programoje numatytas veiklas ir siekti jos tikslų. Kūrybinės  programos tikslai taip pat atitinka  strateginius Lietuvos Respublikos tikslus ir uždavinius, orientuotus į kultūros puoselėjimą ir populiarinimą visuomenėje.
    Vykdant programos veiklas 2016-2021 m. ir iki dabar, siekiama skatinti tautodailininkų-meno kūrėjų kūrybą, plėtoti tobulėjimo ir meistriškumo galimybes, sudaryti sąlygas esamų tautodailininkų - meno kūrėjų bendravimui bei bendradarbiavimui, kultūriniam įprasminimui didinti.  Tradicinio meno ekspertų komisijos vertina konkursinių parodų eksponatus, todėl parodos yra aukšo meninio lygio. Geriausių darbų autoriai dovanoja savo darbus įvairioms organizacijoms: vaikų namams, senelių namams ir kt. Per ataskaitinį laikotarpį , Lietuvos nacionaliniam muziejui iš rengtų parodų padovanota 70 tapybos paveikslų ir 37 karpiniai. Kiti tautodailininkai savo kūrinius dovanojo asmeniškai (O.Bražėnienė, B.Jankaitienė, E.Latėnas, A.Granicka), Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui  darbus dovanojo A.Merkys. R.ir V.Šlipaičiai, R.Strazdas,  L.Simonavičiūtė. J.Vasiliauskienė, D.Jotautis, I.Eitminavičienė, Z.Indriūnienė, R.Gudaitienė. 2021 m. Rokiškio krašto muziejui padovanota 14 paveikslų, eksponuotų   Respublikinėje primityviosuios tapybos konkursinėje parodoje M.Bičiūnienės premijai laimėti.
    Organizuojant bei dalyvaujant parodose, mugėse, teminiuose renginiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, bendrija ir jos nariai sulaukdavo jų kūrybos gerbėjų ir vertintojų, kas didina Lietuvos tautodailės, tradicinių amatų ir paveldo žinomumą. Visos programoje numatytos veiklos yra skirtos žinomumui didinti apie tautodailės meno kūrėjus, amatininkus plečiant, populiarinant ir saugant esamo paveldo tradicijas. Pažymėtina, kad Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ yra siekiama, kad 2030 metais 60 proc. visuomenės narių labai didžiuotųsi savo šalies tapatybe, todėl tik sistemingos ir nuoseklios veiklos įgyvendinime yra užtikrinamas tradicinių veiklų tęstinumas, kuris padeda stiprinti tautinį tapatumą. Atsižvelgiant į išdėstytus veiksnius – ateityje  visų mūsų laukia gražūs ir prasmingi darbai.
Vykdant 2016-2021 metų veiklų programas, bendrija įgyvendindama savo tikslus vykdė bendrus projektus su valstybinėmis institucijomis:  

 • Bendradarbiaujant su LR žemės ūkio ministerija , bendrijai pateikus ,,Paraišką“,  buvo gautas dalinis finansinis rėmimas, kurių galūtiniai paramos gavėjai yra sertifikuoti amatininkai, mūsų bendrijos nariai , bei nariai iš kitų Lietuvos vietovių.  Iš tų lėšų dalyvavome ir organizavomeš iuos renginius:  ,,Kaziuko mugė“4 kartus, tarptautinis folkoro festivalis ,,Skamba skamba kankliai“- 4 kartus , ,,Sostinės dienos“- 5 kartus , ,,Agrobalt“-1 kartą , Jūros šventė – 1 kartą , 2018 m. Dainų šventės ,,Vardan tos...“  folkoro dienos mugė – 1 kartą.   Gautos lėšos buvo panaudotos prekybinių vietų įrengtimui (medinės pastogės), bei dalyvio mokesčiui padengti, prekybos vietom sumokėti. Bendras mugių dalyvių skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 631 .
 • Bendradarbiaujant su LR užsienio reikalų ministerija ( ir koprodukcija su Lietuvos kultūros taryba) 2016-2021 m. tuometu dar veikusiomis ambasadomis Rusijos Federacijoje Maskvoje, bei konsulatu Sankt Peterburge buvo organizuota Laimutės Fedosejevos popieriaus karpinių paroda ir edukacija Maskvoje. Baltrušaičio namuose. 2021 m Sankt Peterburge , prestižiniame valstybiniame etnografijos muziejuje - ,,Verbų ir sodų paroda“ – (150 verbų ir 30 sodų- 35 dalyviai)susilaukusi neeilinio susidomėjimo buvo pratęsta dar mėnesiui, po to 3 mėnesius eksponuota Pskovo valstybio dramos teatro parodų salėje. Apgailestaujame dėl karo Ukrainoje, minėti eksponatai nebebus demonstruojami  Karaliaučiuje 2022 metais.
 • 2020 m. toliau vykdant svarbų bendrijos tikslą, kaip  tautodailės meno tarptautinę integraciją, kartu su LR ambasada Vengrijoje ,  buvo įgyvendintas lietuviškosios kryždirbystės  projektas, papildantis praeitame šimtmetyje liaudies meistrų Ipolito Užkurnio ir Antano Česnulio sukurtų skulptūrų – koplytstulpių Vengrijoje kompoziciją Tokajaus miesto parke dar dvejomis naujomis lietuviškomis skulptūromis vaizduojančiomis Lietuvos kunigaikštį Jogailą ir jo žmoną Jadvygą.
 • 2017- 2018-2019 m. remiant kultūros tarybai, tautodailininkų delegacijos, atstovavo Lietuvai Lenkijoje ,,Jogėlos mugėje“ pristatant tradicinius amatus ir tautodailę. O.Bražėnienė, R.Gudaitienė, A.Granicka vedė edukacinius užsiėmimus . 2020-2021 m. minėta mugė neįvyko , dėl susidarius Covid 19 situacijos.
 • Stiprinant Lietuvos ir tautodailės meno įvaizdį užsienyje, bendradarbiaujant ir rengiant bendrus projektus su Lietuvos diaspora bendrija atliko šiuos darbus: 2018-2019 m.m. sudarė popieriaus karpinių kolekciją ir sėkmingai atstovavo Lietuvą  Sankt-Peterburgo valstybinio Nikolajaus Rericho šeimos muziejaus,  organizuotoje parodoje ,,Rerichas ir Lietuva“. ( 15 autorių). Išleistas Parodos albumas, kuriame straipsnį apie Lietuvių legendas šiuolaikiniuose popieriaus karpiniuose pateikė R.Kraujalienė, bei lietuvių etninės kultūros klubo ,,Vyturėlis: vadovė Sankt Peterburge Liudmila Kašina. 2020 m.  L.Kašinos iniciatyva Sankt Peterburgo jaunimo namuose įvyko Kalėdinė, bei popieriaus karpinių paroda ,,Lietuviškos legendos ir mitai“.

    2017 m. Europos lituanistinių mokyklų sąskridyje ,,Draugystės tiltas“ Hamburge – mokimus pravedė Vita Babičienė (rinktinės juostos) ir R.Kraujalienė (pintinės juostos), 2019 m.  Londone – Genutė ir Erikas Hincai (švilpynės), Roma Gudaitienė ( šiaudiniai žaislai), 2021 m. Italijoje – Adelė Bražėnaitė ( medžio raižniai) Gančierė ir R.Kraujalienė ( tinklo rišimas). Vykdant šiuos projektus, buvo sudarytos bendradarbiavimo sutartys su lietuvių bendruomenės pirmininkais, kuriose iš anksto numatomi tautodailės žanrai pagal sąskridžio  numatytą programos temą. ( Remia kultūros     taryba). Edukacinius užsiėmimus Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantiems lietuviams vedė Odeta Bražėnienė ir Adelė Gančierė.
    2019 m. Vokietijoje, SAIK‘o muziejuje buvo pristatyta karpinių paroda ,, Simetrija lietuviškuose popieriaus karpiniuose“. Parodą iniciavo ir organizavo mūsų bičiulis profesorius HAIO Zimerman, kurio dėka įvyko susitikimas su vokietijos lietuvių bendruomenės šokių kolektyvo nariais, miesto bendruomene. Edukacijas vedė  L.Kabelkaitė. D.Lukošiūnaitė, R.Slesoriūnienė, R.Gudaitienė, I.Barauskaitė. Muziejus išleido puikų katalogą, suorganizavo nuostabų renginį ir parodos pristatymą. 2017 M. Varšuvoje – lietuvių liaudies meno paroda Lietuvių namuose prie LR Ambasados, edukacija lituanistinės mokyklos mokiniams vedė E.Meškonienė ir Juventa Mudėnienė.
    Pažymėtina, jog per penkerius metus, rengiant kūrybines iniciatyvas bendrijos veikloje įvairiapusė parodinė veikla atspindinti šių dienų tautodailės padėtį.  
                                                          
Konkursinės parodos

 • ,,AUKSO VAINIKAS „ Per ataskaitinį laikotarpį surengta 12 Vilniaus ir Utenos regioninių parodų. Kaskart jose dalyvauja per 200 įvairių liaudies meno žanrų dalyvių. Susiklosčius tradicijai, parodų ekspozicijos rengiamos vis kitoje rajono vietovėje. Džiugu, kad bendradarbiaujant su abiejų regionų savivaldybių valdžios atstovais ir atsakingais kultūros darbuotojais, šios parodos tampa labai reikšmingu įvykiu vietovės gyventojams, bet svarbiausia – mokytojams ir mokiniams, kurie pačioje ekspozicijoje gali rengti tautodailės pažinimo pamokas. Pirmųjų  vietų laureatams bendrija skiria pinigines premijas, išleidžia parodos bukletą, sukviečia ir pavaišina parodos dalyvius ir svečius. Esame dėkingi Vilniaus apskrities Širvintų, Elektrėnų, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Druskininkų savivaldybėms , kurios nepamiršta nei vieno parodos dalyvio ir apdovanoja juos Mero padėkos raštu bei dovanomis, suteikia sales  ir transportą eksponatams ir meistram atvykti į renginį, o vietos kultūros darbuotojai visada mielai sutinka surengti įsimintiną renginį tautodailininkams.
 • ,,Ketvirtoji ir penktoji respublikinės primityviosios tapybos konkursinės parodos Monikos Bičiūnienės premijai laimėti“  surengtos 2017 ir 2020 metais. Šios parodos susilaukia ypač didelio susidomėjimo ir yra svarbios šios meno šakos puoselėjimui. 2017 m. paroda buvo eksponuojama Lietuvos nacionalinio muziejaus patalpose, o 2020 m. paroda (pandemija) – Gedimino pilies bokšte ir Rokiškio krašto muziejuje(2021 m.)  Dalis parodos autorių reprodukcijų buvo eksponuojamos Ai SI DECO Vilniuje, autobuso sustojimo stotelių reklaminėse vietose. Sudaryti ir išleisti spalvoti parodų katalogai. Laureatai apdovanti solidžiomis premijomis ir dovanomis.
 • ,,Vilniaus miesto moksleivių liaudies meno konkursinė paroda ,,Sidabro vainikėlis“ 4 metus iš eilės buvo rengiama Edukologijos universiteto galerijoje ,,Verdenė“. Konkursui suburdavome per 100 dalyvių . Dėl Covid 19 pandemijos, parodos neįvyko 2020 ir 2021 m. 
 • 2017 m. kartu su Lietuvos piligrimų draugija organizuotas V-oji respublikinė medžio drožėjų kūrinių paroda ,,Šventieji ir piligrimai“.
 • 2020 –aisiais metais kartu su Vilniaus rajono Vilniaus krašto etnografiniu muziejumi pradėda organizuoti konkursinė paroda ,,Gražiausia Vilniaus krašto tradicinė verba“ .  Konkurso tikslas – populiarinti regioninę Vilniaus verbų rišimo tradiciją. 2021- aisiais metais konkursas buvo surengtas antrą kartą. Laureatėms įteiktos piniginės premijos ir dovanos.

           DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIUOSE RENGINIUOSE   
            
Bendrijos nariai dalyvavo šiose respublikinėse  ir konkursinėse parodose : ,,Iš Džiugo sakmių“ – Telšiuose (2021), ,,  Respublikiniame  liaudies grafikos ir piešinių konkurse Romano Krasninkevičiaus vardo premijai laimėti“ (2021) , Marijampolėje -,,Respublikinėje parodoje Vilniuje ,,Gyvos jungtys...“ dainų šventės metu (2018 m.), ,,Kazio Šimonio vardo tapybos parodoje Kupiškyje (2019 m.) Respublikinėje medžio drožėjų konkursinėje parodoje Liongino Šepkos premijai laimėti Rokiškyje, Prakatrtėlių parodoje – Rokiškio krašto muziejuje.
    Labai sveikintina ir džiugu, jog konkursinės parodos vyksta ir rajonuose, kurias puikiai organizuojaLietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos Utenos skyriaus  tautodailininkų pirmininkė Zita Indriūnienė padedant kraštotyros muziejaus direktorei J.Nalevaikienei (puikiai eksponuojančiai parodą), Ignalinos muziejininkei – Agnei Skunčikaitei, Visagino kultūros centro darbuotojai Violetai Abarienei, Trakų amatų centro vadovei Dominikai Semionovei, Širvintų kultūros centro darbuotojai Laimai Bikulčienei, Maišiagalos amtų centro direktorei Jolantai Lapinskajai, Druskininkų amatų centro vadovei Ingridai Griniūtei, Elektrėnų savivaldybės darbuotojai R.Strebeikienei, Vilniaus rajono savivalsdybės darbuotojai Gražynai Golubovskai, Švenčionių Nalšios,  Molėtų ir Zarasų krašto muziejų kolektyvams ir kitiems kolegoms  besirūpinantiems liaudies meno tradicijomis ir jų populiarinimu.

Kolektyvinės parodos:

    ,,Šimtas gražiausių  verbų Tėvynei: - Čekoniškių verbų seklyčioje, V.Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose ( Utenos raj.), kilnojamoji grupinė tapybos darbų paroda ,,Lietuva tapybos drobėse“ –Vilniuje, Ignalinoje, Širvintose, Druskininkuose.
    Kolektyvinė skiautinių paroda Vilniuje, karpinių paroda ,,Šventų Kalėdų belaukiant“ - LR Seimo rūmuose,  Maišiagalos tradicinių amatų centre.
Su kūrybiniais partneriais- Vilniaus etninės veiklos centru surengė respublikines parodas iš ciklo ,,Protėvių ženklai tradicinėje tekstilėje – pirštinės ir riešinės“, ,,Nėriniai, kilpinėliai ,tinklai (3 Autorės), ,,Juostos“ Tamošaičių namų galerijoje ,,Židinys“,  ,,Sakralinė liaudies dailė- karpiniai“ Švnčiaus Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje.
    Sveikintina, kad mūsų tautodailininkai yra kūrybingi ir veržlūs, sugebantys savo kūryba demonstruoti individualiai.

    Per ataskaitinį laikotarpį surengta daugybė personalinių parodų, kurių autorių tikriausiai visų net suminėti neįmanoma, bet daugumą pavardžių norėtųsi pagarsinti:

Tapytojai: E.Martinaitytė, R.Fabijonavičienė, A.Siudikienė, A.Araminienė, A.Vasiukevičienė, J.Zinkevičienė, R.Bolienė, A. Dikmonienė, R.Eidžiulienė, R.Keblas, D.Sinkevičius. Valiulienė E.Vegys, R. Kovaliuk...

Popieriaus karpytojai: R.Gudaitienė, O.Bražėnienė, R.Slesoriūnienė, L. Paukštienė, K.Navickas, L.Kabelkaitė. D.Lukošiūnaitė, L.Fedosejeva...

Sodų ir verbų rišėjos: A.Granicka, Z.Indriūnienė, I.Eitminavičienė, R. Gudaitienė, Janina Norkūnienė, Michalkevič... tekstilininkė L.Meškauskaitė, L.Bartašienė, V. Kasparavičiūtė, B.J. Mickevičienė, J.Vasiliauskienė ...

Keramika: Genutė ir Erikas Hincai, D.Jotautis. Medžio drožėjai : J.Gridziuška, P.Petronis, A. Merkys, A.Araminienė.Jonas ir Domantras Bugailiškiai. Kalvis E.Latėnas, J.Stankevičius, J.Kavaliauskas, juvelyrė A.Latėnienė, Darata Surdokaitė Volungevičienė,  pynėjai Roma ir Virgilijus Šlipaičiai ..

Vitražo meistras Olegas Olšauskas,

Raižinių Adelė Gančierė, Klaidas Navickas, Laimutė Fedosejeva ir kt.

Beveik visi minėti tautodailininkai sėkmingai veda edukacinius užsiėmimus, perduodami savo amato ir kūrybos subtilybes. Džiugu, kad ir ŽUM ir Kultūros ministerija skyrė kūrybines stipendijas kūrybiniams darbams :edukacijoms, parodoms, tautodailės sklaidai vykdyti tautodailininkams personaliai.

Kūrybinės stovyklos, plenerai:

    Organizuoti 5 primityviosios tapybos plenerai; pamarys, Ignalinos rajonas, Vievininkai – Trakų rajonas;  kartu su Molėtų krašto muziejumi 4 k.- siuvinėtojų stovykla ,,Žaliasis laumžirgis“ Alanta; kartu su Druskininkų kultūros centru ir tradiciniu amatų centru ,,Amatų kalvė“ – tarptautinis kalvystės  pleneras ,,Plieninė plaštakė“ (2 k.) – Druskininkai;
    2019 m.  laimėtas ir vykdytas projektas ,, Profesijos mokytojų tobulinimuisi ,,Dailiųjų tekstilės dirbinių technologinių kompetencijų programa“.
2020 m. kartu su Tauragės muziejumi vykdytas karpinių  pleneras ,,Tautodailė Vydūniška dvasia“.

    Užtikrinant narių tobulėjimą, per ataskaitinį laikotarpį dalyvauta mokslinėse praktinėse konferencijose: Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje 2020 m. kartu su partneriais Vilniaus kolegija surengta virtuali tarptautinė popieriaus karpinių konferencija ,,Karpiniai ateičiai“, kuri  buvo transliuojama iš Vilniaus kolegijos. Dėkingi kolegijos partneriams, geranoriškai visokeriopai prisidėjusiems , kad šis neeilinis renginys įvyktų. Konferencijoje dalyvavo per 200 klausytojų iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Vokietijos, JAV, Švedijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos. ..........(L,Fedosejeva)

Leidyba:
Parodos katalogas ,,Šventieji ir piligrimai“ IV- oji LIETUVOS MEDŽIO DROŽĖJŲ KŪRINIŲ PARODA – KONKURSAS „
Partneris - Lietuvos piligrimų bendrija. -2016 metai ;

IV-osios ir V-osios Respublikinės konkursinės primityviosios tapybos  parodos Monikos Bičiūnienės premijai laimėti parodų katalogai ,,Primityvioji tapyba  (2017 m. ir 2020 m.);              
Partneris - Lietuvos nacionalinis  muziejus

2019 m. Katalogas  ,,Aukštaitijos tautinių marškinių detalių siuvinėjimas“,  XXI-oji respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla ,,Žaliasis laumžirgis“ molėtų rajone, Alantoje.

Iš ciklo ,,Protėvių ženklai tradicinėje tekstilėje“ PARODOS KATALOGAS ,,Riešinės ir pirštinės“ – partneris Vilniaus etninės kultūros centras/2020 m.

Iš ciklo ,,Protėvių ženklai tradicinėje tekstilėje“ Parodos katalogas ,,Nėriniai, kilpinėliai, tinklai“ –partneris Vilniaus etninės kultūros centras; 2020 m.

Iš ciklo ,,Protėvių ženklai tradicinėje tekstilėje“ ,PARODOS KATALOGAS ,,Siuvinėjimai“ – partneris Vilniaus etninės kultūros centras/2020 m.

Iš ciklo ,,Protėvių ženklai tradicinėje tekstilėje  „, PARODOS KATALOGAS ,,JUOSTOS“/ 2021 m. –partneris Vilniaus etninės kultūros centras;

SAKRALINĖ LIAUDIES DAILĖ  parodos katalogas ,,Karpiniai“ – partneris – Vilniaus etninės veiklos centras/2021 m.

Vilniaus krašto mokinių , jaunimo ir suaugusiųjų verbų rišėjų konkursinė paroda. Parodos katalogas ,,Gražiausia tradicinė verba“.
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bedrija./ 2021 m.

2016-2021 m. kasmet sudaromi ir išleidžiami parodų bukletai-skrajutės Vilniaus ir Utenos regioninėms parodoms ,,Aukso vainikas“, MOKSLEIVIŲ PARODAI ,,Sidabro vainikėlis“,   
parodų plakatai, 2019-2020-2021 metų primityvios tapybos pleneruose sukurtų paveikslų parodų katalogai , Sudarytoja ir leidėja - kuratorė Eugenija Martinaitytė.

    Galime pasidžiaugti ir daugelio narių savarankiška iniciatyva leisti knygas, kalendorius taip viešinant ir pristatant individualią kūrybą. Per ataskaitinį laikotarpį išleista nemažai mokomųjų -  praktinių leidinių autoriai: Irena Felomena  Juškienė, Odeta Bražėnienė, Albina Mackevičienė, Nijolė Jurėnienė, Diana Lukošiūnaitė, Laimutė Fedosejeva , Adelė Gančierė ir kt. Bendrija apie veiklas viešina internetiniame puslapyje, feisbuko paskirose. Esame dėkingi Vilniaus ir Utenos regionų savivaldybėms ir vietinių laikraščių atstovams ir žurnalistams, kurie randa laiko aprašyti ir supažindinti visuomenę su tautodailės renginiais, tautodailininkų kūryba. Taip pat nuoširdus ačiū ir patiems tautodailininkams, kurie išsamiai pristato savo amato edukacijas, parodas, knygas viešojoje, internetinėje erdvėje. Džiugu, kad pastaraisiais metais LRKM vis daugiau skiria lėšų stipendijoms - tautodailės meno edukacijoms, bei pačių menininkų meistriškumui tobulėti. 

Pasiekimai-apdovanojimai:

2018 m. ,,Už patriotiškumą puoselėjant šimtametes tradicijas „ tarptautinėje žmeės ūkio parodoje ,,Agrobalt“ – aukso medalis įteiktas medžio drožėjui Vladui Kozlovskiui;

2018 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija ,,Už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą įteikta tautodailininkui – meno kūrėjui , popieriaus karpinių ir ražinių meistrui Klaidui Navickui;

2019 m. ,,Verbų rišimo tradicija“ įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Teikėja – Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija.

2020 m. Vilniaus verbų rišėja Agata Granicka tituluota ,,Sėkmingiausiai dirbanti amatininkė“ /Žemės ūkio ministerija/

2020 m. Igno Šeiniaus premija įteikta Širvintiškėms tautodailininkėms Joanai Zinkevičienei ir Aldonai Ragelskienei;

2020 m. Geriausia šalies tautodailininke, respublikinėje liaudies meno konkursinėje parodoje ,,Aukso vainikas „ir nominacija Raudondvario dvare skirta Birutei Andrijauskienei, tautinių drabužių audėjai iš Zarasų;

2020 m. V-osios Respublikinės konkursinės parodos Monikos Bičiūnienės premijai laimėti , laureato diplomas ir premija skrta Širvintų rajono tautodailininkui Raimondui Šalaševičiui;

2021 m. Geriausiais šalies tautodailininkais , respublikinėje liaudies meno konkursinėje liaudies meno parodoje ,,Aukso vainikas“ ir nominacija skirta vilniečiams : juostų audėjai Vitai Babičienei ir kalviui Evaldui Kapčiui;

2021 m. Ordinas ,,Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius – įteiktas pirmininkei Ramutei Kraujalienei.

    Baigdama norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems bendrijos nariams – tautodailinkams už tai, kad esame kartu, už tai, kad išlikome net ir pandemijos laiku sugebėjome susiburti ir padaryti gražių ir prasmingų renginių. Taip pat dėkoju visiems bendraminčiams ir partneriams, be kurių darbų, kuriuos šiandien išvardijau – vieni nebūtume padarę.                                                                        

    Už ilgametį ir nuoširdų bendradarbiavimą dėkoju Vilniaus etninės kultūros centrui, kolegei Vilmai Žukauskienei už kartu rengtas parodas, leidinius ir festivalio mugę ,,Skamba skamba Kankliai“, Lietuvos nacionalinio kultūros centro folkloro skyriaus darbuotojams už  2018 m. Dainų šventę – respublikinę parodą ir galimybę meistrams dalyvauti mugėje, pasitikėjimą dirbti kartu organizacinėje grupėje; Žurnalo ,,Būdas“ redaktoriui Juozui Šoriui už bendradarbiavimą ir tautodailės tradicijų garsinimą ; Lietuvos nacionalinio muziejaus etninio skyriaus darbuotojoms Miglei Lebednykaitei, Editai Prelgauskienei, Elvydai Lazauskaitei, Linai Bukauskienei už idėjų palaikimą ir prisidėjimą organizuojant konkursines parodas Monikos Bičiūnienės premijai laimėti, tarptautinę popieriaus karpinių parodą;  Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus liaudies meno skyriaus darbuotojoms : Daliai Bernotaitei, Marijai Kuodienei, Daivai Beliūnienei už konsultacinį ir bendrą kūrybinį darbą , eksponatų vertinimą parodose; LR žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo skyriaus darbuotojoms Daivai Belevičienei ir Violetai Dubnikienei už tautinio paveldo veiklų palaikymą ir tautodailininkų –amatininkų  visokeriopą skatinimą;

Dailininkui Rimui Bičiūnui už buvimą kartu, Monikos Bičiūnienės konkursinės parodos globą ir profesionalią kūrybinę pagalbą sąjungai.
Asmeninė padėka Utenos, Rokiškio, Molėtų , Širvintų, Švenčionių, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Druskininkų merams, savivaldybių darbuotojams,  muziejų direktoriams, kultūros centrų ir amatų centrų darbuotojams už sudarytą galimybę eksponuoti regionines parodas, už gražius ir įsimintinus laureatų pagerbimo meninius renginius ir kt.

Už visokeriopą pagalbą esu dėkinga Valdybos nariams, kurie palaikė ir per penkerius metus padėjo įgyvendinti daugybę veiklų. Tai Eugenijai Martinaitytei, Laimutei Fedosejevai, Vitai Babičienei, Mildai  Gutauskienei, Rasai Praninskienei, Robetui Matulioniui. Už nepailstamą bendradarbiavimą ir tautodailininkų telkimą parodoms esu dėkinga Utenos rajono tautodailininkų pirmininkei Zitai Indriūnienei. Už neatliginamą pagalbą eksponuojant parodas esu dėkinga  Erikui Hincui, Kęstučiui Šeduikiui, Genutei Hincienei, Eligijui Rimkui, Agatai Granickai, Odetai Bražėnienei, Adelei Gančierei, Audronei Latėnienei, Egidijui Latėnui, Juozui Kavaliauskui, Vitai Babičienei, Laimutei Fedosejevai, Eugenijai Martinaitytei, Vladimirui Nesterenkai, Asatai Eidukevičienei,Ilonai Kutyrevai,  Egidijui ir Audrai Latėnams.  Birutei Mickevičienei ir Janinai Vasiliauskienei, Vitai Babičienei  už suvenyrus.
Dėkoju Audronei Musteikienei už internetinės svetainės tvarkymą, revizinei komisijai J.Tamulienei, J.Kaunienei, V.Guršnienei, J.Vasiliauskienei  kurios sutikrino visus ,,rodiklius“ ir finansininkei Rasitai Beneckienei už kvalifikuotą finansinį darbą.

Visiems ačiū už dėmesį.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016