Draugijos įstatai

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Bendrija savanoriškumo pagrindu vienija Vilniaus miesto, Vilniaus apskrities bei aplinkinių apskričių tautodailininkus, Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais bei nustatyta tvarka siekiančius būti pripažintais meno kūrėjais . Bendrijos teisinė forma – asociacija.


Bendrija nustatyta tvarka siekia jai meno kūrėjų organizacijos statuso, kuris leis bendrijai turėti visas meno kūrėjų organizacijos teises ir pareigas.
1.2. Bendrija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, Etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.3. Bendrija turi finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose, antspaudą, Bendrijos pavadinimą ir simboliką.
1.4. Bendrija už savo įsipareigojimus atsako savo turtu. Bendrija neatsako už savo narių įsipareigojimus, Bendrija nariai neatsako už Bendrijos įsipareigojimus.
1.5. Bendrijos veikla neterminuota, o finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.6. Bendrijos buveinės adresas yra Vytenio g. 13, Vilniuje.
1.7. Bendrija pasisako už Meno kūrėjų sąjungų vienybę bei siekia tapti tarptautinių liaudies meno organizacijų bei meno kūrėjų susivienijimų ir sąjungų nare.

2. Bendrijos tikslas, veiklos sritys bei rūšys

2.1. Bendrija siekia išsaugoti ir puoselėti Lietuvos tautodailės etnokultūrinį palikimą. Skatina tautodailininkų kūrybą, rūpinasi Vilniaus miesto, Vilniaus apskrities bei aplinkinių apskričių tautodailininkų profesiniais reikalais, telkia tautodailininkus bendrai veiklai.
2.2. Įgyvendindama šį tikslą Bendrija:
2.2.1. rūpinasi tautodailininkų kūrybos ir buities sąlygomis, padeda jiems įsigyti medžiagų bei priemonių darbui, realizuoti kūrinius ir gauti užsakymus, skiria pašalpas, bei tarpininkauja kūrybinėms dirbtuvėms įsigyti;
2.2.2. tarpininkauja ir padeda parengti dokumentus Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka meno kūrėjo statusui gauti, rūpinasi kūrybinėmis komandiruotėmis, stažuotėmis Lietuvoje bei užsienyje;
2.2.3. rengia parodas, amatų šventes, kūrybinius konkursus;
2.2.4. organizuoja mokslines, teorines ir praktines konferencijas, seminarus, kūrybines stovyklas, paskaitas, parodų aptarimus;
2.2.5. užsiima leidybine veikla;
2.2.6. kaupia įvairių tautodailės šakų ir žanrų geriausių kūrinių fondus;
2.2.7. rengia parodas - pardavimus, tautodailės muges, aukcionus ir kitus tautodailę propaguojančius renginius;
2.3. Bendrija gali:
2.3.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius;
2.3.2. steigti visuomenės informavimo priemones, leisti spaudos leidinius;
2.3.3. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, bei kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;
2.3.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
2.3.5. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
2.3.6. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.3.7. gauti lėšų ar kitokio turto bei kitokio pobūdžio paramą iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, taip pat fizinių asmenų;
2.3.8. Bendrijos narių kūrybai plėtoti, buities palengvinimui, sveikatos ir poilsio užtikrinimui, taip pat bedarbystei ir kitiems atvejams, Bendrija steigti lėšų fondus. Jų steigimo tvarką nustato Bendrijos valdybą. Ji tvirtina fondų nuostatus.
2.3.9 atidaryti kūrybines ir gamybines dirbtuves, poilsio ir kūrybos namus, klubus ir kitus bendrijos narių veiklai tobulinti reikalingus objektus;
2.3.10. pateikti geriausius kūrinius įvairioms premijoms ir apdovanojimams, siūlyti savo nariams skirti valstybines stipendijas;
2.3.11. atstovauti savo nariams ir įstatymų numatyta tvarka ginti Bendrijos ir jos narių kūrybines, socialines, autorines teises ir teisėtus interesus valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei privačiose įmonėse ir įstaigose, teismuose;
2.3.12. teikti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms pasiūlymus dėl įstatymų bei kitų teisės aktų priėmimo, pakeitimo ir panaikinimo;
2.3.13. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio organizacijomis bei firmomis;
2.3.14. naudotis teise nemokamai gauti iš valstybės institucijų ir kitokių organizacijų informaciją, reikalingą ginant Bendrijos narių teises ir interesus, įgyvendinimą, susitarimų vykdymą.

3. Bendrijos nariai, jų teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, jų išstojimo ar pašalinimo iš sąjungos tvarka

3.1. Bendriją sudaro nariai ir garbės nariai.
3.2. Bendrijos nariai gali būti ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriantys profesionalius etnokultūrinius, tradicijomis pagrįstus kūrinius:
3.2.1. Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų įstatymo nustatyta tvarka pripažinti meno kūrėjais;
3.2.2. Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų įstatymo nustatyta tvarka siekia būti pripažinti meno kūrėjais;
3.3. Bendrijos garbės nariais gali būti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenantys Lietuvos piliečiai, o taip pat Lietuvos ir kitų valstybių piliečiai, aktyviai remiantys Bendrijos veiklą, nusipelnę Lietuvos etnokultūrai.
3.4. Asmuo, pageidaujantis tapti Bendrijos nariu, Bendrijos valdybai pateikia:
3.4.1. prašymą;
3.4.2. tris savo fotonuotraukas;
3.4.3. keletą savo kūrinių (jei nėra galimybės – foto ar video medžiagą);
3.4.4. meno kūrinių sąrašą su nuotraukomis, kitus įrodymus, kad jis kuria profesionalius etnokultūrinius, tradicijomis pagrįstus kūrinius ir jam Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka galės būti suteiktas meno kūrėjo statusas;
3.4.5. įrodymus apie dalyvavimą ne mažiau nei dviejose tautodailės parodose arba organizuotą savo kūrybos personalinę parodą, jeigu ją rengia ne Lietuvos Tautodailininkų Sąjunga.
3.4.6. ne mažiau kaip tris Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių rekomendacijas.
3.5. Siūlymai dėl naujų Bendrijos narių priėmimo nagrinėjami Bendrijos valdyboje, kuri priima sprendimą dėl Bendrijos nario priėmimo.
3.6. Bendrijos narys turi teisę:
3.6.1. į sprendžiamąjį balsą konferencijoje;
3.6.2. rinkti ir būti išrinktas į visus Bendrijos organus, atstovauti Bendriją, jeigu jį įgalioja Bendrijos konferencija, valdyba arba pirmininkas;
3.6.3. teikti pasiūlymus, reikšti nuomonę visais bendrijos veiklos klausimais;
3.6.4. dalyvauti valdybos ir kontrolės komisijos posėdžiuose, kai svarstomas jo klausimas;
3.6.5. kreiptis su paklausimais ir pasiūlymais į kiekvieną Bendrijos organą;
3.6.6. naudotis kūrybinėmis, materialinėmis, sveikatos gerinimo ir poilsio galimybėmis bei fondų lėšomis, kuriomis disponuoja Bendrija;
3.6.7. realizuoti savo kūrinius Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Bendrijos renginiuose (parodose-pardavimuose, mugėse, aukcionuose ir kt.), per Bendriją sudarinėti sutartis su firmomis bei organizacijomis;
3.6.8. rekomenduoti asmenis, norinčius stoti į Bendriją;
3.6.9. savanoriškai išstoti iš Bendrijos.
3.7. Bendrijos garbės narys turi teisę dalyvauti su patariamuoju balsu Bendrijos konferencijose , teikti pasiūlymus ir ginti savo nuomonę visais Bendrijos veiklos klausimais, gauti visas jį dominančias žinias apie Bendrijos veiklą. Bendrijos garbės narys nemoka stojamojo ir nario mokesčio.
3.8. Bendrijos narys:
3.8.1. laikosi Bendrijos įstatų, vykdo jos organų sprendimus, sutarčių ir susitarimų, kuriuos priima Bendrija, reikalavimus;
3.8.2. kasmet dalyvauja liaudies dailę propaguojančiuose renginiuose;
3.8.3. laikosi kūrybinės etikos;
3.8.4. moka stojamąjį ir nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Bendrijos valdyba.
3.9. Bendrijos narių veikla vyksta individualiai ir dailės sekcijose: karpytojų-grafikų, audėjų, siuvinėtojų, mezgėjų, medžio drožėjų, juvelyrų, keramikos, tapybos, kalvystės, pynėjų, odos, suvenyrų. Sekcijos užsiima kūrybine veikla savarankiškai. Sekcijose, pagal valdybos nustatytą atstovavimo konferencijoje normą, renkami atstovai į Bendrijos konferenciją.
3.10. Bendrijos narių kūrybinės kortelės tvarkomos vadovaujantis valdybos patvirtintu reglamentu.
3.11. Bendrijos narys, nekuriantis profesionaliu etnokultūrinių, tradicijomis pagrįstų kūrinių, nesiekiantis, kad Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka jam būtų suteiktas meno kūrėjo statusas, nesilaikantis Bendrijos įstatų reikalavimų bei ignoruojantis Bendrijos tikslus, bei nemokantis stojamojo ar nario mokesčio, gali būti pašalintas iš Bendrijos. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima ne mažiau 2/3 Bendrijos valdybos narių
3.12. Išstoję ar pašalinti iš Bendrijos nariai neturi teisės į bendrą Bendrijos turtą. Stojamasis ir nario mokestis negrąžinamas.
3.13. Išstoję ar pašalinti Bendrijos nariai pakartotinai gali būti priimami į Bendrijos tik praėjus 3 metams.

4. BENDRIJOS VALDYMAS

4.1. Aukščiausias Bendrijos organas yra konferencija, turinti visuotinio narių susirinkimo teises. Bendrijos konferenciją šaukia Bendrijos valdyba ne rečiau kaip kas treji metai. Konferencijos atstovavimo normą nustato Bendrijos valdyba. Konferencijos data ir rekomenduojama darbotvarkė paskelbiama ne vėliau kaip dvi savaitės iki konferencijos pradžios, konferencija surengiama per tris mėnesius nuo kalendorinių metų pradžios.
4.2. Neeilinė konferencija šaukiama valdybos nutarimu arba jei to reikalauja ne mažiau kaip pusė Bendrijos narių. Konferencijos darbotvarkę siūlo iniciatoriai.
4.3. Bendrijos konferencija:
4.3.1. tvirtina ir keičia įstatus;
4.3.2. slaptu balsavimu renka Bendrijos pirmininką;
4.3.3. renka ir atšaukia valdymo organų narius (į valdybą ir revizijos komisiją negali būti renkami etatiniai bendrijos darbuotojai, su kuriais sudaryta darbo samdos sutartis);
4.3.4. renka ir atšaukia revizijos komisijos narius;
4.3.5. tvirtina Bendrijos kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą;
4.3.6. priima sprendimą dėl Bendrijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.3.7. numato pagrindines Bendrijos veiklos kryptis ir uždavinius;
4.3.9. sprendžia kitus Bendrijos aktualius klausimus, kurie nepavesti Bendrijos valdymo organams.
4.4. Konferencija yra teisėta, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 atstovų. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma išskyrus sprendimus šių įstatų 4.3.1., 4.3.5. ir 4.3.7. punktuose numatytais klausimais. Šiais klausimais sprendimai priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių atstovų balsų. Kiekvienas atstovas turi tiek balsų, keliems Bendrijos nariams jis atstovauja.
4.5. Konferencijos sprendimai yra privalomi Bendrijos nariams.
4.6. Kolegialus Bendrijos valdymo organas yra Bendrijos valdyba, kurią sudaro 9 valdybos nariai. Bendrijos pirmininkas taip pat yra valdybos narys. Valdybos nariai renkami trims metams.
4.7. Bendrijos valdyba:
4.7.1. vadovauja Bendrijos veiklai tarp konferencijų;
4.7.2. aptaria iškilusias problemas, nustato būdus ir tvarką joms spręsti;
4.7.3. priima ir šalina Bendrijos narius, teikia rekomendacijas Bendrijos nariams siekiantiems meno kūrėjo statuso;
4.7.4. šaukia Bendrijos konferencijas;
4.7.5. nustato atstovavimo konferencijoje normą,
4.7.5. rengia ir pateikia konferencijai Bendrijos kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą;
4.7.6. skiria auditorių metinei finansinei atskaitomybei patikrinti;
4.7.7. nustato Bendrijos nario stojamojo bei nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
4.7.8. tvirtina tikslines programas ir projektus;
4.7.9. tvirtina tikslinėms programoms ir projektams gautų lėšų paskirstymą;
4.7.10. teikia Bendrijos narių kandidatūras valstybės stipendijoms gauti;
4.7.11. teikia Bendrijos narių kandidatūras kultūros ir meno premijoms gauti;
4.7.12. iš dailės sekcijų pirmininkų sudaro meno tarybą;
4.7.13. steigia kitus juridinius asmenis, filialus ir atstovybes bei tvirtina jų nuostatus ir vadovų kandidatūras.
4.8. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių.
4.9. Vienasmenis Bendrijos valdymo organas yra Bendrijos pirmininkas. Bendrijos pirmininkas konferencijoje renkamas trims metams.


4.10. Bendrijos pirmininkas:
4.10.1. veikia bei sudaro sandorius Bendrijos vardu, pasirašo kitas sutartis bei susitarimus;
4.10.2. priima ir atleidžia etatinius darbuotojus;
4.10.3. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
4.10.4. tvarko Bendrijos turtą;
4.10.5. tvarko Bendrijos narių apskaitą;
4.10.6. atstovauja Bendriją valstybės valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse, tarptautinėse ir užsienio organizacijose;
4.10.7. šaukia meno tarybą;
4.10.8. vykdo kitas teisės aktais nustatytas vienasmenio valdymo organo funkcijas.
4.11. Bendrijos konferencija renka revizijos komisiją. Penkių asmenų revizijos komisija renkama trims metams iš Bendrijos narių, kurie nėra išrinkti valdybos nariais ar pirmininku. Revizijos komisija išsirenka savo pirmininką. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių.
4.12. Revizijos komisija:
4.12.1. prižiūri kaip yra įgyvendinami konferencijos sprendimai;
4.12.2. teikia išvadas dėl Bendrijos finansinės veiklos, dėl tikslinėms programoms ir projektams gautų lėšų paskirstymo ir tinkamo jų naudojimo;
4.12.3. reikalui esant, siūlo valdybai atlikti lėšų panaudojimo revizijas;
4.12.4. rekomenduoja valdybai auditorių metinei finansinei atskaitomybei patikrinti;
4.12.5. dalyvauja rengiant ir pasirašo metinę Bendrijos veiklos ataskaitą.
4.13. Revizijos komisijos pirmininkas gali dalyvauti valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise.
4.14. Bendrijos nariai susibūrę į dailės sekcijas, išsirenka dailės sekcijos pirmininką. Dailės sekcijos pirmininkas renkamas trims metamas. Dailės sekcijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
4.15. Dailės sekcijos pirmininkas:
4.15.1. koordinuoja sekcijos veiklą, kartą per metus kviečia dailės sekcijas susirinkimą, pateikia jam metinę sekcijos veiklos ataskaitą, siūlo tolesnės veiklos programą, organizuoja jos vykdymą;
4.15.2. rekomenduoja naujus bendrijos narius;
4.15.3. teikia pasiūlymus valdybai dėl Bendrijos veiklos tobulinimo;
4.15.4. dalyvauja meno tarybos pasitarimuose.
4.16. Bendrijos valdyba iš dailės sekcijų pirmininkų sudaro meno tarybą. Bendrijos meno taryba yra patariamasis organas.
4.16. Bendrijos pirmininko pavedimu meno taryba:
4.16.1. svarsto tikslines programas ir projektus;
4.16.2. svarsto Bendrijos narių kandidatūras valstybės stipendijoms gauti;
4.16.3. svarsto Bendrijos narių kandidatūras kultūros ir meno premijoms gauti;
4.16.4. rengia pasiūlymus Bendrijos valdybai dėl naujų narių priėmimo bei rekomendacijų išdavimo bendrijos nariams, siekiantiems meno kūrėjo statuso;
4.16.5. padeda atrinkti Bendrijos narių darbus parodomas;
4.16.6. teikia pasiūlymus Bendrijos pirmininkui bei valdybai kitais su Bendrijos narių kūryba susijusiais klausimais.

5. Dokumentų ir kitos informacijos apie Bendrijos veiklą pateikimo sąjungos nariams tvarka

5.1. Bendrijos veiklos ataskaita pateikiama Bendrijos konferencijoje. Valdyba turi sudaryti sąlygas kiekvienam Bendrijos nariui su praėjusių metų veiklos ataskaita susipažinti Bendrijos buveinėje .
5.2. Praėjusių metų veiklos ataskaita, konferencijos bei valdybos sprendimai kiti dokumentai per septynias darbo dienas nuo jų parengimo, turi būti išsiųsti Revizijos komisijos nariams. Už informacijos apie Bendrijos veiklą pateikimą atsako pirmininkas
5.3. Bendrijos narys, pateikęs rašytinį prašymą pirmininkui, turi teisę susipažinti su visais Bendrijos dokumentais ir gauti informaciją apie Bendrijos veiklą. Bendrijos nariui sąlygos susipažinti su visais Bendrijos dokumentais turi būti sudarytos bei informacija apie Bendrijos veiklą turi būti pateikta ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo.

6. Bendrijos pranešimų ir skelbimų bei viešosios informacijos paskelbimo tvarka

6.1. Bendrijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal teisės aktus bei Bendrijos organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami dienraščiuose ,,Lietuvos Rytas“.

7. Bendrijos turtas ir pajamų šaltiniai, lėšų bei turto panaudojimo tvarka bei
veiklos kontrolė

7.1. Bendrijos nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamas turtas, kilnojamas turtas ir kitas turtas. Bendrijos nariai tiek išstodami iš organizacijos, tiek nutraukus jos veiklą, jokių teisių į šį turtą neturi.
7.2. Bendrijos pajamų šaltiniai:
7.2.1. narių stojamieji ir nario mokesčiai;
7.2.2. rėmėjų neatlygintinai perduotos lėšos;
7.2.3. valstybės ir savivaldybių bei jų įmonių, įstaigų ir organizacijų perduotos tikslinės lėšos;
7.2.4. paveldėtas turtas;
7.2.5. kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas Bendrijos lėšas;
7.2.6. įmonių, kurių savininkė ar partnerė yra Bendrijos, pajamos;
7.2.7. Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gyvenančių fizinių bei juridinių asmenų perduotas Bendrijos turtas ir lėšos;
7.2.8. lėšos ir turtas, gautas tikslinėms programoms ir projektams įgyvendinti;
7.2.9. pajamos iš šiuose įstatuose numatytos veiklos;
7.2.10. pajamos už nuomojamą turtą;
7.2.11. parama gauta teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2.12. kitos teisėtos pajamos.
7.4. Bendrijos lėšos ir turtas naudojami vadovaujantis teisės aktais įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.
7.5. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip per du mėnesius, turi būti parengta Bendrijos veiklos ataskaita, kurioje turi būti nurodyta:
7.5.1. informacija apie Bendrijos veiklą įgyvendinant įstatuose numatytus veiklos tikslus;
7.5.2. Bendrijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
7.5.3. samdomų darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
7.5.4. Bendrijos metinė finansinė atskaitomybė;
7.5.5. kita informacija, kurią nustato Bendrijos konferencija.
7.6. Pasibaigus finansiniams metams, po kurių bus rengiama Bendrijos konferencija iki konferencijos sušaukimo, Revizijos komisija pateikia išvadas dėl Bendrijos finansinės veiklos, reikalui esant rekomenduoja valdybai auditorių metinei finansinei atskaitomybei patikrinti. Auditoriui už darbą mokamas atlyginimas. Atlydinimo dydį ir tvarką nustato valdyba.

8. Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas

8. Bendrija reorganizuojama ir likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos įstatai priimti
Bendrijos konferencijoje 2006 m. vasario 9 d.

Pirmininkas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016